مجموعه ها

LINEN

COLLECTION 

Table Linens
Napkins
Napkin Rings

مجموعه اجاره

ما تنها بهترین مجموعه اجاره را برای اطمینان از زیبایی بی نظیر برای رویداد خود داریم.

موجودی ما با دقت برای هدایت روند و هدایت هدایت می شود

الهام بخش شما و مهمانان شما. لطفا برای همه پروژه های ساخت سفارشی به طور مستقیم با ما تماس بگیرید.

Chair Rentals Vancouver
Mirror Top Table Rentals Vancouver
O-Shape Dining Table Rental Vancouver
بسته های دکور
ما برای مشتریان ما، برنامه ریزان رویداد و فروشندگان که به ما اجازه داده اند، کاملا سپاسگزاریم
دیدگاه خود را به زندگی بیاندازید آخرین چیزی که ما می خواهیم این است که برای هر کسی که به خاطر دوری
به یک بودجه خاص

بسته بندی دکوراتیو که با شیوه زندگی شما منطبق است را انتخاب کنید
یا اجازه دهید یکی برای شما طراحی کند

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram

Tel | 778.389.2114   Email | events@mohanieventdesign.com 

 © 2017 Mohani Event Design. All Rights Reserved.